Onze werkwijze

Voordat een financieringsaanvraag wordt gepubliceerd heeft er een uitgebreid beoordelingstraject plaats gevonden. De geldlener wordt uitgebreid gescreend op kredietwaardigheid, aflossingscapaciteit en betaalgedrag. Ook het object wordt vooraf beoordeeld door een vastgoedmakelaar op locatie en ondergaat een uitgebreide risico-inventarisatie door een geregistreerd risico-expert. Alleen de objecten die voldoen aan onze eisen voor verantwoord financieren worden gepubliceerd. Hierdoor bent u zeker van een betrouwbare investering met hypothecaire zekerheid.

Op het platform FDC FUNDING maakt u het, samen met andere investeerders, mogelijk dat zakelijk onroerend goed kan worden gekocht, het MKB kan uitbreiden of dat het gewenste pand kan worden gekocht voor verhuur. Daar tegenover staat dat u met een laag risicoprofiel een aantrekkelijk rendement ontvangt op uw investering.

Op deze pagina geven we meer informatie over de screening van projecten en het risico van investeren.

Wat wij doen: zorgvuldige screening en informatie over projecten

Aanvragers doorlopen bij FDC FUNDING een zorgvuldige screening voordat hun project op onze site wordt gepubliceerd. Voor deze screening vragen wij inzage in diverse documenten. We toetsen de financieringen op basis van algemene opvattingen over verantwoord lenen. Aanvragen die niet met de juiste documenten worden onderbouwd, en aanvragen die we niet reëel vinden, wijzen wij af. Hierbij hanteren we enkele vuistregels. We leggen die nader uit in de uitklapmenu's hieronder.

Bij elk project dat we publiceren, informeren wij investeerders zo helder mogelijk over de risico's bij dat project. U vindt per project een Risicoclassificatie, een BKR score, Creditsafe score en G-PD percentage. Elke investeerder kan zo een eigen afweging maken over het al dan niet investeren in een project. Dit is in wezen een afweging tussen de genoemde waarden, en de geboden rente.

De risicoclassificatie

Wat is de risicoclassificatie?

De risicoclassificatie gaat over de betaalcapaciteit: de vrij beschikbare cashflow die een geldnemer maximaal kan inzetten voor aflossing en rentebetaling. Een hogere risicoclassificatie betekent een grotere kans op niet nakoming van de rente- en aflossingsverplichting van de geldnemer aan de investeerders. Een lening met een risicoclassificatie 5 brengt meer risico dan bijvoorbeeld een risicoclassificatie 2 met zich mee en kan sneller leiden tot een verlies op uw investering. Deze classificatie stellen we vast op basis van de afgelopen twee volledige boekjaren en in geval van een classificatie 5 en 5s op basis van prognoses.

Welke waarden kent de risicoclassificatie en wat betekenen deze waarden?

Waarden liggen tussen 1 en 6. Hoe lager het getal, hoe lager het risico.

1= defensief (aflossings- en renteverplichting tot en met 30% van de betaalcapaciteit);
2= behoedzaam (aflossings- en renteverplichting tot en met 50% van de betaalcapaciteit);
3= offensief (aflossings- en renteverplichting tot en met 70% van de betaalcapaciteit);
4= speculatief (aflossings- en renteverplichting tot en met 85% van de betaalcapaciteit);
5= zeer speculatief (aflossings- en renteverplichting groter dan 85% van de betaalcapaciteit);
5s= zeer speculatief (startende ondernemer);
6= zeer speculatief (converteerbare lening, bestaande onderneming);
6s= zeer speculatief (converteerbare lening, startende onderneming);
n.v.t.= niet van toepassing (aflossingsvrije lening)

Welke rol speelt de risicoclassificatie in de beoordeling?

Wij informeren investeerders over de risico's van hun investering. Voor investeerders kan dit een reden zijn om niet in projecten te investeren. Voor FDC FUNDING is de risicoclassificatie geen reden om projecten te weigeren. Startende ondernemers, die niet twee volledige boekjaren kunnen overleggen, worden in risicoclassificatie 5s of 6s geplaatst (waarbij de s staat voor starter). Een groeilening heeft een uitgestelde aflossing, waardoor FDC FUNDING de betaalcapaciteit uitsluitend kan baseren op prognosecijfers. Daarom wordt aan een groeilening een classificatie 5 of 5s toegekend. 

Zijn er bijzonderheden over de risicoclassificatie?

De classificaties zijn altijd een momentopname op het moment van aanvraag. Tijdens de looptijd van een lening verandert deze classificatie niet. Bij elke nieuwe aanvraag wordt de risicoclassificatie opnieuw berekend. Het kan dus gebeuren dat een aanvrager verschillende risicoclassificaties krijgt als hij in de loop der tijd meerdere aanvragen indient.

Waar komt de risicoclassificatie vandaan?

De risicoclassificatie wordt door FDC FUNDING vastgesteld tijdens het beoordelingsproces.

BKR Score

Wat is de BKR score?

De BKR score is een weergave van de kans dat de geldnemer binnen 18 maanden een betalingsprobleem ondervindt. De score zegt niets over cashflow of resultaten van een onderneming. Toch is ze zinnig omdat ze inzicht geeft hoe in iemand omgaat met geld. Tevens van belang omdat de ondernemer in beginsel in privé hoofdelijk meetekent op het aan de onderneming verstrekte krediet.

Welke waarden op de BKR score zijn er en wat betekenen ze?

BKR geeft met lettercodes (van A tot en met L) de kans op wanbetaling aan.
• Onbekend: deze aanvrager heeft geen bij BKR geregistreerde kredieten.
• A tot en met D: kans op wanbetaling is lager dan gemiddeld.
• E tot en met G: kans op wanbetaling is gemiddeld.
• H tot en met L: kans op wanbetaling is hoger dan gemiddeld

FDC FUNDING neemt de categorie Onbekend en de scoreklassen A t/m G in behandeling. Scoreklasse H en hoger worden in beginsel niet in behandeling genomen.

Indien de aanvrager een actueel betalingsprobleem heeft, dan krijgt deze van het BKR geen scoreklasse, maar een meldcode G1 t/m G8. Bij een dergelijke meldcode neemt FDC FUNDING de aanvraag niet in behandeling. In geval van een telecomcontract geeft het BKR de meldcode U1, deze nemen wij wel in behandeling.

Welke rol speelt de BKR score in de beoordeling?

Wij willen niet dat geldnemers met actuele betaalproblemen in privé door reeds lopende kredieten, via crowdfunding dieper in de problemen komen. Als er sprake is van een meldcode, wijzen wij de aanvraag af. In de pitch vermelden we de score die het BKR weergeeft.

Zijn er bijzonderheden over de BKR score?

Er is geen sprake van enige vorm van beoordeling dan wel waardeoordeel door BKR. FDC FUNDING bepaalt zelf de wijze waarop en de mate waarin we de BKR score interpreteren en laten meewegen in onze besluitvorming. De BKR score geeft als momentopname de situatie aan op het moment dat FDC FUNDING zich buigt over de kredietaanvraag. Verbeteringen of verslechteringen in de situatie na publicatie, worden niet gerapporteerd.

Waar komt de BKR score vandaan?

De BKR score is een objectieve en onafhankelijke score, gebaseerd op actuele en historische ontwikkelingen van de cliënt zoals die zijn opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR.

Creditsafe score

Wat is een Creditsafe score?

De Creditsafe score berekent de kans dat een bedrijf zal voortbestaan. Het is een voorspelling op basis van statistische analyse van veel variabelen. Meegenomen factoren zijn onder meer faillissementsinformatie; de rechtsvorm; aantal werknemers; aantal dochtermaatschappijen; kapitaal van houdstermaatschappij; kapitaal van dochtermaatschappijen en vestigingslocatie van het bedrijf.

Welke waardes zijn er op de Creditsafe score en wat betekenen ze?

74-100 = Zeer goede kredietwaardigheid
59-73 = Goede kredietwaardigheid
37-58 = Kredietwaardig
27-36 = Krediet op onderpand*
0-26 = Voorzichtig! alleen krediet verlenen naar uw eigen goeddunken

*Dit is de formele omschrijving van Creditsafe. Bij FDC FUNDING staat dit voor: extra hoog risico.

Welke rol speelt de Creditsafe score bij de beoordeling?

Onze vuistregel is: aanvragen met een Creditsafe score van lager dan 37, wijzen we af. In twee gevallen wijken we van deze vuistregel af. Startende ondernemingen met een lagere Creditsafe-score keuren we goed, als er een gunstig G-PD percentage tegenover staat. Dergelijke aanvragen kunnen wij publiceren, ook met een Creditsafe score lager dan 37.

Zijn er bijzonderheden over de Creditsafe score?

De Creditsafe score is een momentopname ten tijde van de aanvraag. Gedurende de looptijd van de lening wordt die niet door ons geactualiseerd.

Waar komt de Creditsafe score vandaan?

Creditsafe berekent kredietwaardigheidsscores van bedrijven. Wereldwijd bedient Creditsafe meer dan 90.000 klanten en is ´s werelds meest gebruikte provider in online bedrijfskredietinformatie. Het is begonnen in Noorwegen in 1997 en heeft nu het hoofdkantoor in Cardiff.

G-PD percentage

Wat is het G-PD percentage?

Het Graydon Probability of Default (G-PD) percentage is een schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Het G-PD percentage wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeption informatie (ongebruikelijke, veelal negatieve kenmerken). Wij duiden deze waarde in de projectomschrijving aan als G-PD percentage.

Welke G-PD percentages zijn er en wat betekenen ze?

Hoewel het gaat om kansberekening en een G-PD percentage van 100% in theorie kan bestaan, hebben wij geen percentages voorbij zien komen boven de 10%.

Welke rol speelt het G-PD percentage bij de beoordeling door FDC FUNDING?

Onze vuistregel is: wij publiceren geen aanvragen met een G-PD percentage boven de 2,5%. Er kunnen redenen zijn om bewust van deze vuistregel af te wijken. Andere uitzonderingen worden altijd toegelicht in de Noot van FDC FUNDING.

Zijn er bijzonderheden over het G-PD percentage?

Het G-PD percentage is een momentopname op de dag van publicatie. Daarom tonen wij hierbij een pop-up met de afgiftedatum.

Waar komt het G-PD percentage vandaan?

De Graydon kredietbeoordelingen behoren tot de internationale top van externe ratings. Ze voldoen aan ISO 10674 richtlijn voor rating -en scoringssystemen. Voor meer informatie omtrent de werking van Graydon kunt u de website van Graydon bezoeken, de informatiebrochure opvragen of contact opnemen met FDC FUNDING.

Wat u kunt doen: spreid uw investeringen

Elke vorm van investeren kent risico's. Hoe goed wij u ook informeren over project en beoordeling, investeringen zijn altijd helemaal voor rekening en risico van de investeerder. Wij adviseren investeerders om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Dit is ook de lijn die de AFM aanhoudt.

Wij adviseren daarnaast de inleg te spreiden over meerdere projecten. Hiermee vergroot u de kans op een bevredigend rendement, ook als enkele individuele projecten in uw portefeuille niet het gewenste rendement opleveren.

Solvabiliteits- en Liquiditeitsratio's

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een financieel kengetal dat inzicht geeft in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn, het zegt iets over het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen. Ter indicatie van de solvabiliteit hanteren wij het
Solvabiliteitspercentage. Dit is het Eigen Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen.
Dit is altijd een momentopname. Indien correcties worden toegepast ter vaststelling van het buffervermogen, bijvoorbeeld voor achtergestelde leningen of goodwill, zullen wij dit separaat vermelden.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft inzicht in welke mate een onderneming haar lopende (korte termijn) betalingsverplichtingen kan voldoen. Ter indicatie van de liquiditeit hanteren wij de Current ratio. Dit zijn de Vlottende Activa gedeeld door Kort Vreemd Vermogen. Dit is altijd een momentopname.

Onze verplichting: ons best voor u doen

FDC FUNDING is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen van geldnemers en geeft geen garantie op de investering. Wel doen we alles wat we kunnen om openstaande vorderingen door de geldnemer te laten nakomen. Dit kan tijd in beslag nemen. Gedurende dit proces is vertrouwelijkheid van uitgewisselde informatie voor alle partijen cruciaal.

FDC FUNDING kan besluiten om een dossier uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder. (Hoe dit in zijn werk staat is geregeld in de Algemene Voorwaarden).

Stabieler dan handel in aandelen

Groot verschil tussen investeren in crowdfunding projecten en bijvoorbeeld handelen in aandelen, is dat de waarde van uw investering niet tijdens de looptijd wordt beïnvloed door beurskoersen of (geo)politieke onrust. U kunt uw investeringen niet verhandelen. Deze afwezigheid van speculatie-mogelijkheden leidt tot een relatief stabiel rendement op uw investeringen, zeker in vergelijking met beurskoersen.

Zekerheden

Bij de beoordeling van aanvragen kijken we naar te terugbetaalmogelijkheden, en naar de zekerheden die de geldnemer kan bieden. Op deze zekerheden kunnen we een beroep doen als de geldnemer niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. We gaan uit van hoofdelijke aansprakelijkheid voor rechtspersoon en natuurlijk persoon. Ook als de gefinancierde partij een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de verplichtingen die voortvloeien uit de lening. Op de Overeenkomst Lening moet hiervoor separaat getekend worden. Als we op deze regel een uitzondering maken, leest u dat altijd expliciet in de publicatie.

FDC FUNDING kan als voorwaarde stellen dat een geldnemer bij het aangaan van een lening aanvullende zekerheden verstrekt voor de investeerders. Deze pandrecht(en) of hypotheekrecht(en) worden gevestigd op naam van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. Hiervoor stellen we een Addendum Hypotheek, en/of Addendum Zekerheden op. De geldnemer vindt deze zekerheden in zijn profiel.

Meer weten over de Zekerheden die FDC FUNDING soms aan geldnemers vraagt? U vindt ze op het tabblad Zekerheden. Wilt u de Conceptovereenkomsten en Addenda bekijken? Lees de concept overeenkomsten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid: materieel of moreel

Bij persoonlijk (mede)geldnemerschap of hoofdelijke aansprakelijkheid in privé en bij persoonlijke borgstelling vermelden wij of deze materieel, deels materieel of moreel is. Materieel betekent dat de (mede)geldnemer of borgsteller meer bezit dan het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Deels materieel betekent dat de (mede)geldnemer of borgsteller 50% tot <100% bezit heeft ten opzichte van het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Is voorgaande niet het geval dan is het (mede)geldnemerschap of de borgstelling moreel. De (mede)geldnemer of borgsteller heeft in dat geval <50% bezit ten opzichte van het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Deze vaststelling is altijd een momentopname.