Algemene Voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden van Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. 

Huidige versie: juni 2020 - download in PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING CROWDFUNDING PARTNERPROJECTEN

(versie: juni 2020)


ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

1.1 Addendum
Ieder Addendum op de Overeenkomst Lening dat strekt ter bescherming van het belang van de Investeerders.

1.2 Addendum Hypotheek
Het Addendum op een Overeenkomst Lening waarin de Geldnemer – zijnde een natuurlijk persoon, al dan niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon – zich ertoe verplicht een recht van hypotheek te vestigen ten behoeve van de Investeerders ter meerdere zekerheid van nakoming van de daarin genoemde Lening.

1.3 Addendum Zekerheden
Het Addendum op een Overeenkomst Lening waarin ten behoeve van de Investeerders (een) pandrecht(en) wordt gevestigd op naam van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

1.4 Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

1.5 Betaalverzoek
Een e-mail van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten aan de Investeerder, waarin de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten de Investeerder verzoekt het door hem toegezegde bedrag en, indien van toepassing, de Succesfee Investeerder over te maken op de IBAN Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, met inachtneming van een gestelde betaaltermijn.

1.7 Crowdfundingpartner
Een financieel adviseur of adviesbureau, die de financieringsvraag van Geldnemers koppelt aan het financieringsaanbod van Investeerders en Geldvoorelkaar.nl opdracht heeft gegeven tot de uitvoering van de daaruit voortvloeiende financierings- en zekerhedendocumentatie en bijbehorende diensten.

1.8 Depot
De bankrekening waarop het Depotbedrag wordt aangehouden door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

1.9 Depotbedrag
Het bedrag dat door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten voor de Geldnemer wordt gehouden onder de voorwaarden van het Depot en welk bedrag gelijk is aan de hoogste twee Maandbedragen.

1.10 Dienstenoverzicht
Het overzicht waarin de Crowdfundingpartner gespecificeerd de diensten aangeeft die Geldvoorelkaar.nl en Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zullen uitvoeren.

1.11 Einddatum
De datum waarop het volledige door Geldnemer gevraagde bedrag van de Lening uiterlijk door Investeerders moet zijn toegezegd.

1.12 Geldnemer
Een of meerdere (rechts)personen (of samenwerkingsverband daarvan), die geld leent van Investeerders of zich hoofdelijk heeft verbonden als Medegeldnemer.

1.13 Geldvoorelkaar.nl
De vennootschap onder firma Geldvoorelkaar.nl, die zich bezighoudt met het bijeenbrengen van investeerders en geldnemers via een crowdfundingplatform, om bedrijfsfinancieringen tot stand te laten komen en haar systemen en dienstverlening onder white label aanbiedt aan Crowdfundingpartners. Geldvoorelkaar.nl brengt via de Website Investeerders en Geldnemers bij elkaar, zodat zij een Overeenkomst Lening met elkaar kunnen aangaan. Geldvoorelkaar.nl zal een administratie voeren.

1.14 IBAN Stichting Crowdfunding Partnerprojecten
Rekeningnummer ten name van Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

1.15 Inschrijvingsduur
De periode dat een Pitch op de Website voor Investeerders wordt opengesteld om hun investering in te schrijven.

1.16 Investeerder
De (rechts)persoon die geld uitleent aan de Geldnemer.

1.17 Investeerdersnummer
Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten aan de Investeerder toewijzen.

1.18 Investeringsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Investeerder, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, aangevuld met het Addendum op de Investeringsovereenkomst, waarin vooraf afspraken worden gemaakt over investeren via de Website.

1.19 Investering
De investering die Investeerder via de Website kan doen.

1.20 Last
De last die Investeerder aan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten geeft.

1.21 Leendeel
Deel van een Lening met een eigen hoofdsom, rente en looptijd, dat tezamen met (een) ander(e) Leende(e)l(en) de Lening vormt.

1.22 Lening
De lening (ongeacht welk type lening) die de Geldnemer via de Website aangaat.

1.23 Leningaanvraag
De aanvraag die Geldnemer doet op de Website om een Lening te verkrijgen.

1.24 Maandbedrag
Het in de Overeenkomst Lening (betaalschema) opgenomen toepasselijke bedrag dat de Geldnemer in die maand aan de Investeerders verschuldigd is.

1.25 Medegeldnemer
Een (rechts)persoon die zich, naast de Geldnemer die de Lening aangaat, hoofdelijk heeft verbonden voor de verplichtingen van deze Geldnemer uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

1.26 Notaris
Alle zekerheidsrechten, die worden door het passeren van een notariële akte, worden in beginsel gepasseerd door een notaris naar keuze van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. De notaris wordt gespecificeerd in het toepasselijke Addendum (Scheeps)Hypotheek cq. Addendum Zekerheden.

1.27 Partnerproject
Het samenwerkingsverband tussen de Crowdfundingpartner, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten dat overeenkomstig het dienstenoverzicht wordt uitgevoerd.

1.28 Pitch
De toelichting van de Geldnemer en/of Crowdfundingpartner op de Leningaanvraag, die voor Investeerders zichtbaar is op de Website.

1.29 Overeenkomst Lening
De overeenkomst van geldlening tussen de Investeerders, de Geldnemer en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, waarin de Lening is vastgelegd, inclusief ieder Addendum daarop.

1.30 Stichting Crowdfunding Partnerprojecten
Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, die tot doel heeft (i) het betalen, overdragen en beheren van hetgeen de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten heeft ontvangen aan de rechthebbende(n); (ii) het beheren, verkrijgen, aanvaarden, uitoefenen en executeren van (zekerheids)rechten en/of parallelle vorderingen ten behoeve van investeerders, alsmede (iii) het (doen) verrichten van alle activiteiten die met doel (i) en (ii) in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.31 Succesfee Geldnemer
De in de Overeenkomst Lening genoemde en in het Tarievenblad Geldnemer gespecificeerde succesfee die Geldnemer betaalt aan de Crowdfunding Partnerprojecten voor een succesvol tot stand gekomen Lening.

1.32 Succesfee Investeerder
De in de Overeenkomst Lening genoemde en in het Tarievenblad Investeerder gespecificeerde succesfee die Investeerder betaalt aan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten voor een succesvol tot stand gekomen investering.

1.33 Tarievenblad
Het Tarievenblad Geldnemer c.q. Investeerder die aan de Overeenkomst Lening zijn gehecht en op de Website zijn geplaatst.

1.34 Vertragingsrente
Een rente, gelijk aan het rentepercentage dat van toepassing is op de Lening, die wordt berekend over de periode van vertraging in de doorbetaling van gelden door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, wanneer deze vertraging is toe te rekenen aan de Geldnemer.

1.35 Vervangende Betaling
Een betaling uit het Depot door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten ter vervanging van een door de Geldnemer niet verrichte betaling.

1.36 Website
De website van een Crowdfundingpartner. Deze website is als white label crowdfundingplatform gekoppeld aan de systemen van Geldvoorelkaar.nl.

1.37 Zekerheidsobject
Het onroerende dan wel roerende goed waarop een hypotheekrecht of pandrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

VOOR HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST LENING

Artikel 2. Rol Crowdfundingpartner, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten

2.1 Beheren en/of uitvoeren, geen advisering
De Crowdfundingpartner koppelt de financieringsvraag van Geldnemers aan het financieringsaanbod van Investeerders. Geldvoorelkaar.nl beheert en/of voert de Overeenkomst Lening tussen de Geldnemer en de Investeerder uit. Stichting Crowdfunding Partnerprojecten Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten geven geen enkel advies in verband met de Lening. Dit doet niets af aan de algemene zorgplicht van Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten om op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van consumenten en betrokken partijen in acht te nemen.

2.2 Correcte gegevens
Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten gaan uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. De Geldnemers en de Investeerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Geldvoorelkaar.nl zal bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij justitie.

Artikel 3. De voorwaarden waaraan de Investeerder en Geldnemer moeten voldoen

3.1 Voorwaarden aan Investeerders
De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten stelt de volgende voorwaarden aan Investeerders:

 • Investeerders kunnen natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.
 • Indien de Investeerders natuurlijke personen zijn, moeten zij minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Investeerders moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • De (beroeps)werkzaamheden van de Investeerders zijn anders dan het verstrekken van leningen aan consumenten.

3.2 Voorwaarden aan Geldnemers
De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten stelt de volgende voorwaarden aan Geldnemers:

 • Geldnemers kunnen natuurlijke personen zijn, mits die in Nederland woonachtig zijn en (het hierna volgende vereiste geldt niet voor Medegeldnemers) de Nederlandse nationaliteit bezitten. Geldnemers kunnen verenigingen met rechtspersoonlijkheid, coöperaties, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn als zij een inschrijving in de Nederlandse kamer van koophandel hebben.
 • Geldnemers zijnde natuurlijke personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Geldnemers zijnde natuurlijke personen moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn
 • Geldnemers zijnde geen consument en zij handelen in de uitoefening van beroep en bedrijf.

3.3 In afwijking van de gestelde voorwaarden in 3.2 kan een Crowdfundingpartner besluiten een Geldnemer te accepteren met een andere nationaliteit of een Geldnemer die woonachtig is in een ander land.

3.4 Indien adres, rekeningnummer, tenaamstelling etc. wijzigt, dienen de Geldnemer en Investeerder dit tijdig aan Geldvoorelkaar.nl door te geven.

Artikel 4. Persoonsgegevens op de Website

4.1 Eigen omgeving
Op de Website zal de Investeerder en Geldnemer ieder toegang krijgen tot een “eigen omgeving”. Deze eigen omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Binnen de “eigen omgeving” zullen onder meer, maar niet uitsluitend, persoonsgegevens, overeenkomsten, totaaloverzichten van rendementen, uitgeleende tegoeden, Pitches, Leningaanvragen en betaalschema's zichtbaar zijn.

4.2 Vertrouwelijkheid en anonimiteit
Persoonsgegevens van de Investeerder en de Geldnemer (met uitzondering van de eigennaam van de natuurlijke personen in een Pitch) zullen via de Website niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zullen de Geldnemer niet op de hoogte stellen van de identiteit van de Investeerders. De mate van anonimiteit van de Geldnemer in de Pitch van de Leningaanvraag wordt in overleg met Geldvoorelkaar.nl afgestemd. Geldvoorelkaar.nl zal de eigennaam van de natuurlijke personen in een Pitch niet anonimiseren. Wel kan de Pitch conform artikel 5.5.g. op verzoek onzichtbaar gemaakt worden.

4.3 Contact tussen Geldnemer en Investeerder

 1. Geldvoorelkaar.nl stelt geen faciliteiten beschikbaar voor het tot stand laten komen van contact tussen de Geldnemer en de Investeerder, tenzij dit is vereist in verband met een incentive (een prikkel voor Investeerders om te investeren) die opgenomen was in de Pitch van de Geldnemer. In dit laatste geval wordt eenmalig de mogelijkheid geboden aan Investeerders contact te leggen met de Geldnemer. Afhandeling van de incentive is de verantwoordelijkheid van de Geldnemer, waarbij Geldvoorelkaar.nl verder geen rol zal spelen.
 2. In het geval van een Lening met een conversiemogelijkheid zal Geldvoorelkaar.nl, in afwijking van voorgaande, de NAW-gegevens van de Investeerder wel doorgeven aan de Geldnemer. Dit zal geschieden op het moment dat zich de conversiegebeurtenis voordoet en de Geldnemer de conversievraag moet voorleggen aan de Investeerder.

Artikel 5. De Leningaanvraag van de Geldnemer

5.1 Hoofdsom
De Lening kent een minimale hoofdsom. De minimale hoofdsom van de Lening is per leenvorm opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer.

5.2 Rente
De rente blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, tenzij partijen anders overeenkomen. De rente zal per maand, kwartaal of jaar berekend worden. In de Pitch van een Leningaanvraag zal de rente en de termijn waarop rente betaald wordt opgenomen worden. Geldnemer is over het gehele op enig moment uitstaande bedrag van de Lening (met inbegrip van het Depotbedrag) rente verschuldigd.

5.3 Looptijd
De looptijd van de Lening moet altijd in hele maanden worden beschreven. De minimale en maximale looptijd is per leenvorm opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer.

5.4 Leendoel
Leningen kunnen uitsluitend aangevraagd worden voor zakelijke doeleinden of vastgoedbeleggingen. Uitgesloten zijn Leningaanvragen die aangewend worden als consumentenkrediet, beleggingen in durfkapitaal of gebruikt worden om te speculeren op de beurs.

5.5 Pitch

 1. Leningaanvragen van Geldnemers zullen na screening en goedkeuring door Geldvoorelkaar.nl op de Website worden geplaatst in een Pitch, waarin Geldnemers zelf een toelichting geven op de Leningaanvraag. Daarnaast zal Geldvoorelkaar.nl in de Pitch een separate toelichting geven op de uitgangspunten van de Lening. In afwijking hiervan zal in geval van een Geldvoorelkaar24 Leningaanvraag de volledige Pitch door Geldvoorelkaar.nl worden opgesteld.
 2. Geldnemer dient de Pitch vóór publicatie te controleren en hierop schriftelijk (per e-mail) akkoord te geven.
 3. Geldvoorelkaar.nl behoudt zich het recht voor beeldmateriaal van de website of social media van de Geldnemer te gebruiken als publicatiemateriaal voor een Pitch en/of gerelateerde uitingen via haar eigen social media en Website. Beeldmateriaal dat door Geldnemer aangeleverd wordt voor publicatiedoeleinden dient vrij van auteursrechten te zijn dan wel voorzien te zijn van een schriftelijke toestemming van de auteursgerechtigde.
 4. Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de toelichting van de Geldnemer in de Pitch en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan.
 5. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Geldnemers op haar Website geen rechten worden ontleend.
 6. Pitches zijn openbaar. Pornografische, discriminerende en fatsoensnorm overschrijdende toelichtingen kunnen altijd door Geldvoorelkaar.nl verwijderd worden. Leningaanvragen in strijd met de wet, of in het kader van illegale praktijken zijn niet toegestaan.
 7. Alle Pitches worden door Geldvoorelkaar.nl 180 dagen na publicatie onzichtbaar gemaakt op de Website. Op verzoek van de Geldnemer kan de Pitch vanaf het moment van totstandkoming van de Lening onzichtbaar gemaakt worden.

5.6 Meerdere Leningen
De Geldnemer mag meerdere Leningen afsluiten als dit door Geldvoorelkaar.nl als verantwoord wordt beoordeeld. Een nieuwe Leningaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie (zoals hieronder beschreven).

Artikel 6. Publicatie en Inschrijvingsduur van een Pitch

6.1 Geldnemer heeft de mogelijkheid de Pitch voorafgaand aan de voorpublicatie eerst voor zijn eigen netwerk (innercrowd) te publiceren en open te stellen in een afgeschermde omgeving op de Website.

6.2 Voordat de Pitch opengesteld wordt voor investeringen zal een door de AFM verplichte voorpublicatie van minimaal 48 uur plaatsvinden, waarin de Pitch inzichtelijk is voor Investeerders, maar er nog niet geïnvesteerd kan worden.

6.3 Een Pitch kent een maximale Inschrijvingsduur, waarbinnen de Leningaanvraag 100% volgeschreven dient te zijn om tot stand te kunnen komen. Deze Inschrijvingsduur is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer.

 1. Indien binnen de Inschrijvingsduur geen 100% inschrijving is gerealiseerd, zal de Leningaanvraag ingetrokken worden en kan de Geldnemer na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl tegen gewijzigde kenmerken de Lening laten herplaatsen;
 2. In gevallen waarin minimaal 90% maar minder dan 100% van de gewenste inschrijving is gerealiseerd, kan na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl de Overeenkomst Lening alsnog tot stand komen;
 3. Op Leningen kan nooit voor meer dan 100% ingeschreven worden.

Artikel 7. Aanleveren informatie

7.1. Met het oog op de risicoclassificatie en de toetsingen bij externe ratingbureaus moet de Geldnemer conveniërende bescheiden aanleveren op basis waarvan Geldvoorelkaar.nl de kredietwaardigheid kan bepalen. Dit zijn in ieder geval een identiteitsbewijs, recente inkomensgegevens, schuldposities, vermogenscomponenten en woonlasten van natuurlijke personen en jaarverslagen, begroting en/of een uitgewerkt businessplan en uittreksel uit de Kamer van Koophandel van rechtspersonen. Deze opsomming is niet limitatief en kan per geval uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling, is Geldnemer verplicht Geldvoorelkaar.nl hiervan in kennis te stellen.

7.2 Geldvoorelkaar.nl kan voor de beoordeling van de financiële positie en de achtergrond van de Geldnemer, bestuurder, aandeelhouder en/of Borgsteller informatie inwinnen bij derden.

7.3 Uitsluitend nadat Geldvoorelkaar.nl alle gevraagde bescheiden heeft ontvangen kan de beoordeling van de Leningaanvraag door Geldvoorelkaar.nl worden gestart.

Artikel 8. Risicoclassificatie Geldvoorelkaar.nl

8.1 Risicoclassificatie
Geldvoorelkaar.nl zal aan de hand van financiële gegevens de risicoclassificatie bepalen en zal deze voor een ieder zichtbaar toevoegen aan de Pitch. De omschrijving en definitie van de risicoclassificaties staat op de pagina “Onze Werkwijze” van de Website. De risicoclassificatie wordt uitsluitend gebaseerd op de betaalcapaciteit op het moment van de aanvraag, waarbij Geldvoorelkaar.nl uitgaat van de juistheid en volledigheid van de van de Geldnemer ontvangen informatie.

 1. De door Geldvoorelkaar.nl berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald en kan niet worden aangepast door Geldnemer;
 2. De bepaling van de risicoclassificatie vindt eenmalig plaats en wordt uitgevoerd voorafgaand aan publicatie van de Leningaanvraag op de Website. Geldvoorelkaar.nl voert gedurende de Looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de afgegeven risicoclassificatie derhalve niet wijzigen;
  Geldvoorelkaar.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een verbetering of verslechtering van de betaalcapaciteit van de Geldnemer;

Artikel 9. Externe ratingbureaus

9.1 Geldvoorelkaar.nl publiceert de ratings van externe ratingbureaus in de Pitch van een Leningaanvraag op de Website. Dit zijn de data zoals die bekend zijn op het moment van publicatie van de Leningaanvraag. Deze data worden onafhankelijk bepaald door externe ratingbureaus en worden door Geldvoorelkaar.nl overgenomen. Uitleg over de interpretatie van deze externe ratings staat op de pagina “Onze Werkwijze” van de Website. Geldvoorelkaar.nl heeft geen invloed op deze data en kan de data van externe ratingsbureaus niet zelfstandig wijzigen.

Artikel 10. BKR

10.1 Geldvoorelkaar.nl is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken Geldnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkt vorm.

10.2 Aanvragers van een Leningaanvraag gaan er met het accepteren van de Algemene Voorwaarden mee akkoord dat alle natuurlijke personen die betrokken zijn bij de Leningaanvraag getoetst worden bij BKR.

10.3 Geldvoorelkaar.nl publiceert de BKR-scoreklasse van alle Geldnemers, zijnde een natuurlijk persoon of bestuurder (natuurlijk persoon) van een rechtspersoon, in de Pitch.

10.4 Lening aanmelden bij BKR – natuurlijke personen
Geldnemers zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat er melding van de verstrekte Lening wordt gemaakt bij het BKR op naam van natuurlijke perso(o)n(en), in geval de Geldnemer een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de eigenaar van een eenmanszaak is of de vennoot van een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is. Geldvoorelkaar.nl meldt op grond van de op dat moment geldende regelgeving de Overeenkomst Lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel aan. BKR verwerkt deze gegevens in het CKI ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (Geldnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

10.5 Lening aanmelden bij BKR – rechtspersonen en borgstellingen van natuurlijke personen
Verstrekte Leningen aan rechtspersonen en borgstellingen van natuurlijke personen worden niet aangemeld bij BKR. Bij borgstellingen van natuurlijke personen worden betaalachterstanden groter dan 2 maanden wel geregistreerd bij BKR.

10.6 BKR-registratie betaalachterstanden
Geldnemers zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat het niet nakomen van betalingsverplichtingen kan leiden tot een negatieve BKR-registratie. Geldvoorelkaar.nl heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende Leningaanvraag, ook buiten Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 11. Kosten

11.1 Tarievenbladen
Alle tarieven van de in dit artikel genoemde kosten en fees zijn opgenomen in het Tarievenblad Investeerder en/of Tarievenblad Geldnemer.

11.2 Publicatiekosten en inspanningskosten

 1. Voordat overgegaan wordt tot publicatie van de Pitch op de Website is de Geldnemer eenmalige publicatiekosten verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. Na ontvangst van dit bedrag zal de door de Geldnemer goedgekeurde Pitch worden gepubliceerd op de Website.
 2. Geldnemer is inspanningskosten aan Geldvoorelkaar.nl verschuldigd in de volgende gevallen:
 • Als de Leningaanvraag is goedgekeurd voor publicatie en de Geldnemer ziet alsnog af van publicatie;
 • Als de Geldnemer het publicatieadvies van Geldvoorelkaar.nl niet opvolgt en de Leningaanvraag gedurende de Inschrijvingsduur eveneens niet conform dit publicatieadvies wenst aan te passen, waardoor de Leningaanvraag niet volgeschreven wordt;
 • Als de Leningaanvraag is gepubliceerd en de Geldnemer wil de publicatie stopzetten of ziet af van een reeds volgeschreven Lening.

11.3 Succesfee Geldnemer
Bij een succesvol afgeronde Leningaanvraag (d.w.z. een tot stand gekomen Lening) is de Geldnemer een succesfee verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. De Succesfee Geldnemer wordt door Geldvoorelkaar.nl in mindering gebracht op de uitbetaling van de hoofdsom van de Lening en, uitsluitend in geval van de (Duurzame) Vastgoedlening, aanvullend in rekening gebracht als component van het Maandbedrag. Geldnemer is geen succesfee verschuldigd over het Depotbedrag.

11.4 Aanvullende kosten Geldnemer

 1. Kosten die gemaakt worden om een Lening tot stand te kunnen laten komen – waaronder maar niet beperkt tot kosten voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en het inwinnen van advies en begeleiding door Crowdfundingpartners - zijn voor rekening van de Geldnemer.
 2. Kosten - waaronder maar niet beperkt tot juridische (advies)kosten - die door Geldvoorelkaar.nl gemaakt worden om op verzoek van de Geldnemer maatwerk te verlenen, zijn voor rekening van de Geldnemer.
 3. Kosten die gemaakt worden door de Notaris voor het bij een eerste hypotheekhouder opvragen van toestemming voor het vestigen een opvolgend hypotheekrecht, worden volledig doorbelast aan de Geldnemer. In geval er toestemming door de eerste hypotheekhouder wordt verleend, worden deze kosten opgenomen in de nota van afrekening bij het passeren van de akte; indien er geen toestemming door de eerste hypotheekhouder wordt verleend, worden deze kosten via Geldvoorelkaar.nl aan de Geldnemer doorbelast.
 4. Indien een zekerheidsrecht via notariële akte wordt gevestigd en de Geldnemer deze akte bij een andere notaris wenst te passeren, worden alle buitengewone kosten die Geldvoorelkaar.nl of de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten hiertoe maakt doorbelast aan de Geldnemer.

11.5 Succesfee Investeerder
Bij elke succesvol afgeronde investering (d.w.z. een tot stand gekomen Lening) is de Investeerder een succesfee verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl. De betaalwijze en het betaalmoment van de Succesfee Investeerder kunnen per leenvorm en/of per Leningaanvraag afwijken. De standaardwerkwijze per leenvorm staat vermeld op het Tarievenblad Investeerder en afwijkingen op de standaardwerkwijze staan vermeld in de toelichting van Geldvoorelkaar.nl in de Pitch. Voorgaande is ter aanvulling op artikel 11 van de Investeringsovereenkomst.

11.6 Overige kosten Geldnemer en Investeerder
Op grond van de Overeenkomst Lening kunnen aan de Geldnemer en de Investeerder aanvullende kosten in rekening worden gebracht in het geval dat de Geldnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

Overige kosten Investeerder
Indien de Geldnemer geen enkel verhaal biedt voor nakoming van de Overeenkomst Lening (waaronder begrepen terugbetaling van de Lening inclusief renten en kosten), zijn de gemaakte kosten voor het optreden in en/of buiten rechte voor rekening van Geldvoorelkaar.nl, echter tot een maximum van het door de Investeerder op het betreffende project betaalde Succesfee. In het geval de kosten het maximum van de door de Investeerder betaalde Succesfee overstijgen, dan komen deze meerdere kosten voor rekening van de Investeerder. Komt de Investeerder zijn of haar verplichting om deze kosten te vergoeden niet na, dan mag Geldvoorelkaar.nl zich voldoen uit de gelden die de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten op enig moment voor de desbetreffende Investeerder houdt of zal houden, met dien verstande dat het bedrag van de gemaakte kosten voor rekening van de Investeerder niet hoger zal zijn dan het nog niet aan hem afgeloste deel van de betreffende Lening. Voorgaande is in afwijking van artikel 18 van de Investeringsovereenkomst.

Artikel 12. Maximaal door Investeerder te investeren bedrag

12.1 Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf mogen een maximumbedrag aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via Geldvoorelkaar.nl. Het maximumbedrag staat vermeld in het Tarievenblad Investeerder.

12.2 Investeringen door een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. Het maximumbedrag genoemd in artikel 12.1 geldt dus niet indien de Investering door een onderneming wordt gedaan.

12.3 Indien van toepassing kan de Investeerder een investeerderstoets afleggen. Nadat de investeerderstoets is afgelegd en de Investeerder het daaruit volgende advies ontvangen heeft, kan de Investeerder beslissen of het advies opgevolgd wordt. De uitkomst van de investeerderstoets is niet bindend.

12.3 Het is de Geldnemer toegestaan als Investeerder in een eigen Leningaanvraag te investeren tot een maximum van 10% van de hoofdsom van de Lening. Geldnemer dient te verklaren dat zijn investering een duurzaam onderdeel vormt van de totaal verstrekte financiering.

Artikel 13. Bedenktijd Investeerder

13.1 De Investeerder heeft een bedenktijd van 14 dagen na zijn inschrijving voor een bepaalde Leningaanvraag. Indien de Investeerder zich bedacht heeft en zijn inschrijving wenst in te trekken, meldt hij dit per email aan Geldvoorelkaar.nl.

Artikel 14. Het is onzeker of de Leningaanvraag wordt volschreven

14.1 Geen garantie op het volschrijven van de Leningaanvraag
Geldvoorelkaar.nl garandeert niet dat een op de Website gepubliceerde Leningaanvraag daadwerkelijk wordt volgeschreven.

14.2 Wijzigingen Leningaanvraag tijdens Inschrijvingsduur
Wanneer de Leningaanvraag nog niet volgeschreven is, mag de Geldnemer besluiten wijzigingen in de Leningaanvraag aan te brengen. Deze wijzigingen dienen door Geldvoorelkaar.nl goedgekeurd te worden en geen negatief effect op de risicoclassificatie van Geldvoorelkaar.nl te hebben.

14.3 Als de Leningaanvraag niet wordt volschreven
Als de Leningaanvraag niet wordt volschreven, zijn artikel 16 tot en met 24 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

14.4 Herpublicatie Leningaanvraag
Als een Leningaanvraag niet wordt volschreven, dan mag de Geldnemer dezelfde Leningaanvraag na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl en tegen betaling van publicatiekosten eenmalig opnieuw publiceren met aangepaste voorwaarden.

Artikel 15. Informatieplicht

15.1 Investeerders en Geldnemer zijn tijdens de looptijd van de Investeringsovereenkomst en een Overeenkomst Lening verplicht Geldvoorelkaar.nl te informeren over (veranderde) omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op hun hoedanigheid van Investeerder en Geldnemer. Daaronder wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan de gevallen die zich voordoen in artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden (vervroegde opeisbaarheid).

DE LENING

Artikel 16. Totstandkoming van een Lening

16.1 Een volgeschreven Leningaanvraag
Als de Leningaanvraag is volgeschreven, zal de Geldnemer de Overeenkomst Lening zo spoedig mogelijk ondertekenen en aan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten toesturen.

16.2 Investeerder akkoord met Overeenkomst Lening
De Investeerder wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de Overeenkomst Lening, doordat hij (i) de Investeringsovereenkomst is aangegaan en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten daarin een volmacht heeft gegeven namens hem Overeenkomsten Lening aan te gaan, (ii) via de Website heeft toegezegd een specifiek bedrag in een specifieke Leningaanvraag te willen investeren, (iii) akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, (iv) waarna een Overeenkomst Lening namens hem door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten is aangegaan.

16.3 Betaling door Investeerders aan Stichting Crowdfunding Partnerprojecten
Na ontvangst van de door de Geldnemer ondertekende Overeenkomst Lening zal de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten een Betaalverzoek aan de Investeerder versturen. De Investeerder is verplicht dit bedrag te betalen. Er wordt geen rente vergoed aan de Investeerders, de Geldnemer, Geldvoorelkaar.nl of de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten over de periode dat de gelden op de bankrekening van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten staan.

16.4 Doorbetaling door Stichting Crowdfunding Partnerprojecten aan Geldnemer
Na ontvangst van alle door de Investeerders toegezegde gelden, zal de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten deze in overeenstemming met de Overeenkomst Lening doorbetalen aan de Geldnemer. De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten hoeft de gelden niet uit te boeken aan de Geldnemer als dit in redelijkheid niet van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten gevergd kan worden, bijvoorbeeld indien dit naar het oordeel van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten niet in het belang van de Investeerders is. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen teruggeboekt worden aan de Investeerders. Hiermee eindigt de Overeenkomst Lening en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in die gevallen geen kosten aan de Geldnemer en/of de Investeerder in rekening gebracht worden buiten de eerder in rekening gebrachte publicatiekosten.

16.5 Toerekenbare vertraging door Geldnemer
Indien door handelingen toe te rekenen aan de Geldnemer vertraging in de doorbetaling door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten aan de Geldnemer plaatsvindt, is de Geldnemer in afwijking van artikel 16.3 gehouden tot betaling van Vertragingsrente aan de Investeerder vanaf het moment waarop alle gelden op de bankrekening van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten staan tot het moment waarop doorbetaling door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten aan de Geldnemer of Notaris plaatsvindt.

16.6 Als niet alle toegezegde bedragen door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten worden ontvangen
Als tussen de 90% en 100% van de toegezegde bedragen voor de Lening wordt ontvangen door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, zal de Overeenkomst Lening in overleg met de Geldnemer en na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl alsnog tot stand kunnen komen. Als minder dan 90% van de toegezegde bedragen wordt ontvangen, dan worden alle bedragen teruggestort en vindt de Lening geen doorgang.

Artikel 17. Betaling door de Geldnemer

17.1 De Geldnemer is verplicht de Maandbedragen stipt aan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten te voldoen. Na ontvangst van een Maandbedrag zal de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten naar rato doorbetalen aan de Investeerders.

17.2 De Geldnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende saldo op de bankrekening, waarvan de Maandbedragen geïncasseerd worden. Indien de Geldnemer niet over voldoende saldo beschikt, dient de Geldnemer dit tijdig door te geven aan Geldvoorelkaar.nl. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven en resulteert in betalingsachterstanden, dan is sprake van vervroegde opeisbaarheid in de zin van artikel 21.

17.3 Geldvoorelkaar.nl zal – voor zover zij als lasthebber en/of als gemachtigde van de Investeerders kan optreden en voor zover nodig – nakoming vorderen van alle verplichtingen die voor de Geldnemer voortvloeien uit de Overeenkomst Lening. Zo nodig zullen daarbij derden worden ingeschakeld.

17.4 Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor renteverlies door mogelijke vertraging tussen het incasseren van de Maandbedragen enerzijds en het doorbetalen aan de Investeerders daarvan anderzijds.

17.5 De verplichtingen van de Geldnemer uit hoofde van de Lening zijn niet overdraagbaar aan derden. Betaling van Maandbedragen kan geschieden door een derde. De niet door deze derde voldane betalingsverplichtingen blijven rusten op de Geldnemer. In geval van (echtscheiding van) gehuwde Geldnemer(s), en ook in geval van (beëindiging van) een geregistreerd partnerschap van Geldnemer(s), zullen beide echtlieden/partners hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor de nakoming van de Overeenkomst Lening.

Artikel 18. Niet-tijdige betaling door de Geldnemer

18.1 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Overeenkomst Lening verschuldigd bedrag is de Geldnemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt direct dagelijks Vertragingsrente verschuldigd aan Investeerders, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichte betaling. Op het moment dat de Geldnemer een verschuldigd bedrag niet of niet tijdig betaalt, en hiervoor geen Vervangende Betaling wordt gedaan, begint de Vertragingsrente te lopen over het geheel van de op dat moment door Geldnemer niet verrichte betalingen.

18.2 Bij niet-tijdige betaling van de Maandbedragen is de Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten bijkomende administratiekosten verschuldigd, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichtte betaling. De Geldnemer is deze kosten verschuldigd vanaf de veertiende dag nadat hij is aangemaand deze kosten te betalen. Deze kosten bedragen minimaal € 40,- exclusief BTW.

18.3 Bij niet-nakoming van een of meer betalingsverplichtingen is de Geldnemer de in en buiten rechte gemaakte kosten (waaronder, maar niet beperkt tot, (advocaat)kosten) aan de Investeerders verschuldigd, tenzij er een Vervangende Betaling is gedaan voor de niet of niet tijdig verrichte betaling. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van bedragen die de Geldnemer aan de Investeerders verschuldigd is met een minimum van € 40,- exclusief BTW. Ten aanzien van een particuliere Geldnemer worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

18.4 Indien de Geldnemer de verplichtingen na bemiddeling niet nakomt, zullen de Investeerders de vorderingen uit handen geven aan een door Geldvoorelkaar.nl aan te wijzen incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, waarbij de daarbij komende kosten zoveel mogelijk zullen worden verhaald op de Geldnemer, doch bij geen verhaalsmogelijkheden volgens artikel 11.6.

Artikel 19. Depot

19.1 De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten houdt het Depotbedrag kosteloos aan op het IBAN Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. Geldnemer ontvangt geen rente over het Depotbedrag. Geldnemer is niet bevoegd tot het terugvorderen van het Depotbedrag of om te vorderen dat het Depotbedrag op een bepaalde manier wordt aangewend.

19.2 De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten beheert het Depot en beslist over een eventuele aanwending daarvan. De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten mag het Depotbedrag aanwenden ter betaling van verschuldigde rente, aflossing en/of kosten. Het Depotbedrag kan niet worden aangewend ter betaling van door Geldnemer verschuldigde Vertragingsrente.

19.3 In het geval dat de Geldnemer op enig moment een (gedeelte van een) Maandbedrag niet betaalt, kan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten het Depotbedrag aanwenden om een Vervangende Betaling te verrichten, waarbij enige betaling uit het Depot eerst aangemerkt wordt als betaling van rente en vervolgens van aflossing en/of kosten. De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten oefent deze bevoegdheid volledig naar eigen inzicht uit.

19.4 Indien en voor zover mogelijk vanwege de hoogte van het Depotbedrag op dat moment, worden de laatste twee Maandbedragen betaald uit het Depot. Indien het Depotbedrag minder bedraagt dan het totaal van de nog verschuldigde Maandbedragen, dan zal de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten het Depotbedrag als volgt aanwenden (betaling vindt evenwel plaats op de momenten zoals vastgelegd in het betaalschema dat een bijlage vormt bij de Overeenkomst Lening):

1. Ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
2. Ter betaling van het bedrag van de aflossing dat deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
3. Ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag; en
4. Ter betaling van het bedrag van de aflossing dat deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag.

19.5 Op het moment dat de Lening vervroegd wordt opgeëist betaalt de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten het Depotbedrag in beginsel naar rato uit aan de Investeerders, tenzij er gegronde redenen zijn dat het Depotbedrag wordt aangewend ter betaling van kosten.

19.6 Op het moment dat het Depotbedrag wordt aangewend voor een Vervangende Betaling, anders dan ter betaling van één van de laatste twee Maandbedragen, doet Geldvoorelkaar.nl hiervan mededeling aan de Investeerders en de Geldnemer. Geldnemer is in het geval van een dergelijke Vervangende Betaling verplicht het Depot onmiddellijk aan te zuiveren door overboeking van het ontstane tekort naar het IBAN Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

Artikel 20. Betalingsregeling, overige voorstellen, en stemprocedure

20.1 Uitstel van betaling
De Geldnemer kan, indien hij meent dat dit in het belang is van de continuïteit van zijn onderneming, bij Geldvoorelkaar.nl een gemotiveerd verzoek per email indienen tot tijdelijk uitstel van het betalen van de Maandbedragen. Indien wordt ingestemd met een dergelijk verzoek betaalt de Geldnemer gedurende de opschortingsperiode alleen de rente. Deze periode beloopt maximaal 12 maanden. Aan de uitvoering van het verzoek zijn administratiekosten verbonden (zie Tarievenblad Geldnemer). De in het betaalschema (dat een bijlage is bij de Overeenkomst Lening) opgenomen betalingsverplichtingen van de Geldnemer die ten tijde van het verleende uitstel nog niet zijn opgekomen (en overige nog verschuldigde bedragen), schuiven dan in tijd op voor de periode van het verleende uitstel. Geldvoorelkaar.nl zal binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot uitstel de ontvangst van het verzoek aan de Geldnemer bevestigen. Inhoudelijke reactie op het verzoek tot uitstel volgt zo snel mogelijk en uiterlijk 2 maanden na de ontvangstbevestiging. In de tussenliggende periode (en afhankelijk van de reactie mogelijk ook daarna) dienen opkomende Maandbedragen (en eventuele andere verschuldigde bedragen) volgens afspraak te worden betaald.

20.2 Overige betalingsregelingen
In afwijking van artikel 20.1 kan Geldvoorelkaar.nl in het kader van haar werkzaamheden uit hoofde van de Last een voorstel voorleggen aan de Investeerders tot het treffen van een betalingsregeling met de Geldnemer, die afwijkt van de Overeenkomst Lening. Het verminderen van het openstaande bedrag van de Lening kan onderdeel zijn van een dergelijke betalingsregeling. Een voorstel tot het treffen van een betalingsregeling zal Geldvoorelkaar.nl enkel voorleggen aan de Investeerders, indien het overeenkomen van een betalingsregeling naar haar weloverwogen en onderbouwde verwachting de beste manier is om het grootste deel van de Lening betaald te krijgen voor de Investeerders.

20.3 Geldvoorelkaar.nl zal de Investeerders per e-mail informeren over de voorgenomen betalingsregeling zoals bedoeld in artikel 20.2 en de Investeerders verzoeken om hierover hun stem uit te brengen.

20.4 Overige Voorstellen
Indien het in het belang van de Lening is, zal Geldvoorelkaar.nl een voorstel in de ruimste zin van het woord van Geldnemer kunnen voorleggen aan de Investeerders.

20.5 Stemprocedure
De Investeerders kunnen uitsluitend voor of tegen het voorstel tot betalingsregeling stemmen, een blanco stem wordt niet meegewogen. Voor een geldige uitkomst van de stemming dient het aantal Investeerders dat tenminste 30% van het totaal ingelegde bedrag van de Lening vertegenwoordigt te hebben gestemd. Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt vervolgens een uitkomst bepaald op basis van een gewone meerderheid naar rato van het ingelegde bedrag. Als de drempel van 30% van het totaal ingelegde bedrag van de Lening niet wordt gehaald, beslist Geldvoorelkaar.nl.

20.6 Ieder van de Investeerders geeft hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming en volmacht aan Geldvoorelkaar.nl voor het namens hem/haar met de Geldnemer overeenkomen van een aan de Investeerders voorgelegde betalingsregeling en de uitvoering daarvan.

20.7 Bij een geldige uitkomst van de stemming, zoals bepaald in artikel 20.5, zal Geldvoorelkaar.nl de uitkomst binnen 3 maanden na de stemming uitvoeren, waarbij Geldnemer zich verplicht alle medewerking te verlenen om deze uitvoering tot stand te laten komen. De uitkomst van de stemming vervalt, indien deze binnen de termijn van 3 maanden onuitvoerbaar blijkt of de Geldnemer de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.

Artikel 21. Vervroegde opeisbaarheid

21.1 In de volgende gevallen is al hetgeen dat de Geldnemer nog uit hoofde van de Overeenkomst
Lening en/of anderszins aan de Investeerders verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar en kunnen Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten besluiten over te gaan tot uitoefening van dit recht:

 1. Indien de Geldnemer een Maandbedrag niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan (ongeacht het door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten verrichten van een Vervangende Betaling);
 2. Indien de Geldnemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Geldnemer binnen enkele maanden Nederland daadwerkelijk zal verlaten;
 3. Bij overlijden of ontbinding van de Geldnemer of één van hen;
 4. Indien de Investeerders - dan wel Geldvoorelkaar.nl op grond van de Last - gegronde vrees/reden hebben/heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening niet door de Geldnemer zullen worden nagekomen;
 5. Indien er beslag wordt gelegd op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de Geldnemer, of alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan;
 6. Indien de Geldnemer in staat van faillissement is komen te verkeren, een faillissementsaanvraag tegen hem is gedaan of ten aanzien van de Geldnemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Geldnemer de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is verklaard;
 7. Indien de Geldnemer aan Geldvoorelkaar.nl en/of de Investeerders, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst Lening, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt dan wel bewust inlichtingen heeft achtergehouden van dien aard, dat de Investeerders de Overeenkomst Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan, indien hen de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
 8. Indien de Lening is aangewend voor een ander doel dan waarvoor de Lening is aangevraagd en zoals dat zowel in de onderbouwing als in de Pitch is omschreven. Indien de gelden worden aangewend voor andere doeleinden is de hoofdsom en de rente over de resterende looptijd direct opeisbaar. In dat geval kan de Geldnemer geen nieuwe Leningen meer via Geldvoorelkaar.nl verkrijgen;
 9. Als een bedongen Zekerheidsrecht niet rechtsgeldig (meer) blijkt of de Crowdfunding Partnerprojecten in strijd met hetgeen is overeengekomen een beperkt recht, kwalitatief recht of ander recht tegen zich moet laten gelden en bij iedere wijziging in de (rechts)toestand van het Zekerheidsobject die een negatieve invloed kan hebben op de waarde van het Zekerheidsobject;
 10. Als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan in eigendom wordt overgedragen of door verjaring overgaat;
 11. Als het Zekerheidsobject of een gedeelte daarvan niet mag worden bebouwd, verbouwd of hersteld terwijl dit wel noodzakelijk is;
 12. Als het Zekerheidsobject bestaat uit een appartementsrecht (i) bij opheffing van de splitsing of elke wijziging of aanvulling van de splitsingsakte of het reglement of (ii) bij gehele of gedeeltelijke sloop van het gesplitste gebouw;
 13. Bij schending door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde artikel 23 van deze algemene voorwaarden.

21.2 In al de hierboven genoemde gevallen zijn de Investeerders, Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de Overeenkomst Lening, gerechtigd betaling ineens te eisen van al hetgeen het krachtens de Overeenkomst Lening verschuldigde, te vermeerderen met Vertragingsrente daarover.

Artikel 22. Zekerheden

22.1 Dit artikel 22 is van toepassing indien er een of meerdere zekerheidsrechten (pandrecht of hypotheekrecht) zijn gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening.

22.2 Geldvoorelkaar.nl kan als voorwaarde voor het aanbieden van haar diensten stellen dat er in geval van het aangaan van een Lening zekerheid wordt verstrekt ten behoeve van de Investeerders. Hiertoe kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, in overeenstemming met het toepasselijke Addendum Zekerheden en/of Addendum Hypotheek. De kosten in verband met het vestigen van de zekerheidsrechten komen voor rekening van de Geldnemer.

22.3 De gevestigde zekerheidsrechten zullen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum op naam van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zijn gevestigd en niet op naam van de (gezamenlijke) Investeerders. De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten oefent de haar toekomende zekerheidsrechten dan ook naar eigen inzicht uit. Dit zal de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten evenwel doen in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en dus altijd in het belang van de gezamenlijke Investeerders. In het geval dat er meerdere zekerheidsrechten zijn gevestigd ten behoeve van de nakoming door de Geldnemer van de Overeenkomst Lening, is de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten vrij in de keuze van welk recht zij gebruik maakt en in welke volgorde zij dit doet, zowel ten opzichte van de Geldnemer als ten opzichte van de Investeerders.

22.4 Om het vestigen van het zekerheidsrecht op naam van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten mogelijk te maken is in het Addendum Zekerheden en Addendum Hypotheek opgenomen dat de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten een eigen parallelle vordering heeft op de Geldnemer ter grootte van de gezamenlijke vorderingen van de Investeerders uit hoofde van de corresponderende Overeenkomst Lening.

22.5 Indien de Geldnemer een fatale termijn zoals bedoeld in de Overeenkomst Lening overschrijdt, is de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten gerechtigd al hetgeen te doen zij redelijkerwijs nodig acht ter inning van hetgeen door de Geldnemer is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst Lening, waaronder in het uiterste geval executie van het zekerheidsrecht (inhoudende de (openbare) verkoop van het goed waarop het zekerheidsrecht is gevestigd) in overeenstemming met het toepasselijke Addendum en verhaal uit de opbrengst.

22.6 Indien sprake is van aanvullende zekerheden bij een Leningaanvraag, worden deze vermeld in de Pitch. Een eventueel ten behoeve van de Investeerders gevestigd zekerheidsrecht volgt in rang na reeds op het bezwaarde goed gevestigde zekerheidsrechten. Deze rangorde wordt vermeld in de Pitch en het toepasselijke Addendum. Hierdoor kan het zo zijn dat ofwel het gehele dan wel een gedeelte van het bedrag van de Lening niet kan worden terugbetaald, ook niet na executie van het ten behoeve van de Investeerders gevestigde zekerheidsrecht. Dit risico komt, net als bij een lening zonder zekerheidsrecht, voor rekening van de Investeerders.

Artikel 23. Addendum Zekerheden en Addendum Hypotheek

23.1 In geval van toepasselijkheid van een Addendum Zekerheden en/of Addendum Hypotheek is de Geldnemer verplicht ieder Zekerheidsobject behoorlijk te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het Zekerheidsobject moet in goede staat worden gehouden, hetgeen onder meer betekent dat alle noodzakelijke reparaties en vernieuwingen direct moet worden uitgevoerd. Materiële schade aan een Zekerheidsobject moet direct schriftelijk worden gemeld aan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten mogen de navolgende gebeurtenissen met betrekking tot het Zekerheidsobject niet plaatsvinden:

 • Misbruik of verwaarlozing van het Zekerheidsobject;
 • Splitsing in gedeelten of vereniging dan wel vermenging met andere goederen;
 • Verandering van de aard van het gebruik of van de exploitatie;
 • Verkoop, vervreemding of overdracht;
 • Inbreng in een rechtspersoon of samenwerkingsverband of toedeling bij scheiding en deling;
 • Belasting met andere beperkte rechten of met kwalitatieve verplichtingen, anders dan ten behoeve van de Investeerders op naam van de Crowdfunding Partnerprojecten; en

Enkel met betrekking tot een onroerend goed:

 • Verandering van inrichting of bestemming;
 • Verbouwing waardoor de waarde vermindert; en
 • Afbraak, afgraving of verwijdering.

23.2 Verzekering
Indien het Zekerheidsobject een onroerend goed is, is de Geldnemer verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst Lening middels een uitgebreide dekking bij een solide verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen:

 • Brand;
 • Blikseminslag;
 • Stormschade;
 • Vliegtuigschade;
 • Ontploffing; en
 • Andere nader door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten te bepalen risico’s.

Indien dit niet het geval is stelt de Geldnemer de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Artikel 24. Vervroegde aflossing

24.1 Afspraken met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen van de Lening worden gepubliceerd in de Pitch en vastgelegd in de Overeenkomst Lening. Op de Website staat per leenvorm omschreven wat de mogelijkheden en voorwaarden van vervroegde aflossing bij die leenvorm zijn.

24.2 In geval van overlijden van de Geldnemer (in dit geval zijnde een natuurlijk persoon en niet zijnde een Medegeldnemer) mogen de erven de Lening (inclusief de hoofdsom en de opgebouwde rente tot het moment van overlijden) boetevrij ineens geheel aflossen. Gedeeltelijke aflossing is in dit geval niet toegestaan.

AANSPRAKELIJKHEDEN

Artikel 25. Aansprakelijkheden Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten

25.1 Geldvoorelkaar.nl heeft uitsluitend een rol als beheerder en/of uitvoerder van de Overeenkomst Lening. Geldvoorelkaar.nl geeft geen advies en doet geen aanbevelingen en/of ontradingen. Informaties, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen van de Geldnemer - zoals deze in de Pitch op de Website worden gepubliceerd - zijn inhoudelijk opgesteld door de Geldnemer zelf. Geldvoorelkaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Geldnemers op de Website geen rechten worden ontleend. Deze uitingen dienen door de bezoekers en gebruikers (Investeerders) van de Website altijd (zelf) op juistheid te worden geverifieerd. Geldvoorelkaar.nl ziet toe op de uniforme opmaak en tekstredactie van de toelichting van Geldnemers en voorziet deze van een risicoclassificatie en een toelichting op de uitgangspunten van de Lening.

25.2 Hoewel Geldvoorelkaar.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Geldvoorelkaar.nl niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Geldvoorelkaar.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.

25.3 Indien er op de Website links en/of verwijzingen naar websites van derden zijn geplaatst, dan betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Geldvoorelkaar.nl worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links en/of verwijzingen is voor eigen risico van de bezoekers en gebruikers van de Website. Geldnemers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van afbeeldingen met auteursrechten en links en/of verwijzingen naar websites van derden in de Pitch.

25.4 Geldvoorelkaar.nl is niet aansprakelijk voor de toelichting van de Geldnemer in de Pitch en/of de inhoud van de externe krediettoetsen die op de Website staan vermeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Geldvoorelkaar.nl.

25.5 Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zijn nimmer aansprakelijk voor het door Geldnemer en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening.

25.6 Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste Lening.

25.7 De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten en Geldvoorelkaar.nl zijn niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen in de doorbetaling van bedragen in verband met de Lening.

Artikel 26. Bemiddeling tussen Geldnemer en Investeerder

26.1 Iedere Geldnemer is tegenover de Investeerders hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit de Overeenkomst Lening. Indien de Geldnemer of de Investeerder toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal Geldvoorelkaar.nl indien zij dit passend acht aanvankelijk bemiddelen met het oog op nakoming van de verplichtingen.

Artikel 27. Overlijden / ontbinden Investeerder

27.1 Indien de Investeerder een natuurlijk persoon is en tijdens de looptijd van de Lening komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.

27.2 Indien de Investeerder een rechtspersoon is en tijdens de looptijd van de Lening wordt ontbonden, kunnen voor de vereffening van het vermogen met instemming van Geldvoorelkaar.nl de rechten aan derden worden overgedragen. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de nieuwe rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.

Artikel 28. Samenwerking Geldvoorelkaar.nl en Stichting Crowdfunding Partnerprojecten

28.1 Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zullen in de uitoefening van hun bevoegdheden uit hoofde van de Overeenkomst Lening (i) hun activiteiten afstemmen en (ii) samenwerken teneinde de nakoming door ieder van de op hen rustende verplichtingen mogelijk te maken en de uitoefening van de hun toekomende rechten zo efficiënt mogelijk te laten plaatshebben.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 29. Intellectueel eigendom

29.1 Alle Geldvoorelkaar.nl logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Geldvoorelkaar.nl en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 30. White Label

30.1 Geldvoorelkaar.nl kan haar diensten aanbieden aan Crowdfundingpartners onder de naam van die Crowdfundingpartner (White Label). Hierop zijn de Algemene Voorwaarden Crowdfunding Partnerprojecten van toepassing.

Artikel 31. Klachtenprocedure

31.1 In geval van een klacht, kan deze verzonden worden aan [email protected]. De email dient in ieder geval de naam en het telefoonnummer van de klager en een omschrijving van de klacht te bevatten. Een uitgebreide beschrijving van de Klachtenprocedure van Geldvoorelkaar.nl is gepubliceerd op de Website.

31.2 Geldvoorelkaar.nl bevestigt binnen twee werkdagen de ontvangst van de klacht en stuurt de klager binnen 2 tot 6 weken, doch uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie.

Artikel 32. Rechts- en forumkeuze

32.1 Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (Geldnemer, Investeerder, de Crowdfunding Partnerprojecten en/of Geldvoorelkaar.nl) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

32.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door het Kifid of de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 33. Wijziging

33.1 Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten hebben het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van gewijzigde Algemene Voorwaarden worden Geldnemer en Investeerder vooraf op de hoogte gesteld door melding op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op de Website geplaatst.